ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 16-9-2012

 

I.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www . agiamavra . gr             
         16\9\2012   Tεύχος 102 ¨Ετος 4ο
 
Κυριακή  μετά την Ύψωση
Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος
 
Βίος και πολιτεία της Αγίας και Μεγαλομάρτυρος  Ευφημίας
 
Η  Αγία Ευφημία έζησε κατά τούς χρόνους του
Διοκλητιανού καί ήθλησε τό έτος 303. Κατήγετο από την
Χαλκηδόνα. Ήτο θυγάτηρ του περιφανούς και πλουσίου
Συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και
φιλοπτώχου Θεοδοσιανής. Η  Αγία επαιδαγωγήθη «εν
παιδεία και νουθεσία Κυρίου»  διό ηγάπησε τόν Χριστό,
Την παρθενίαν και την μετά ζήλου ομολογία του Χριστού
O ανθύπατος της  Ανατολής Πρίσκος εχων συγκάθεδρον τον
φιλόσοφον και ιερέα του Άρεως  Απελιανόν, εκήρυξε,  κατά
την απόφασιν και εντολήν του Διοκλητιανού, διωγμόν κατά
των Χριστιανών εις την Ανατολήν. Κατά την εορτήν του
ψευδωνύμου Θεού Άρεως εζήτησε άπαντες οι κάτοικοι
να  προσέλθουν εις την εορτήν. Όσoι δεν θα προσήρχοντο θα
ετιμωρούντο με φοβερά κολαστήρια. Οι χριστιανοί καθ‘
 ομάδας εκρύπτοντο άλλοι εις οικίας και άλλοι εις ερημικάς
περιοχάς. Ή Αγία  Ευφημία  ηγείτο μιας τοιαύτης ομάδος
στηρίζουσα τούς πιστούς διά του φλογερού λόγου της. 
Συνελήφθη η Αγία μετά των τεσσαράκοντα εννέα μελών της
 ομάδος της. Εις την πρόσκλησιν του Πρίσκου νά θυσιάσουν
εις τό είδωλον του Άρεως η Αγία και η  ομάδα της ηρνήθησαν
με τόλμην και παρρησίαν, από την απάντησίν των εθυμώθη ο
Πρίσκος και έδωκεν εντολήν να  δέρουν επί είκοσι ημέρας
τους Αγίους και να τους φυλακίσουν. Μετά τας είκοσι ημέρας
 
εδοκίμασε και πάλιν να πείσει τούς μάρτυρας να θυσιάσουν.
Μετά την αρνησίν των, τους έδειραν τόσον, ώστε
 κατεπονήθησαν οι δέροντες στρατιώται. Τότε τούς λοιπούς
 μάρτυρας ο Πρίσκος έκλεισεν εις την φυλακήν, την δε Αγίαν
προσεπάθησε να την πείσει να θυσιάσει. Μετά την άρνησίν
της και την ομολογίαν της πίστεώς της εις τον Χριστόν την
 έβαλον εις τον τροχόν και έτσι κατεκόπτετο όλον το σώμα της
 Αγίας. Κατά το μαρτύριόν της η Αγία προσηύχετο διαρκώς.
 Μετά το πέρας της προσευχής της θαυματουργικώς ελύθη
 από τον τροχόν και αποκατεστάθη τέλειον και υγιές το σώμα
της. Εν συνεχεία  ερρίφθη η Αγία εις πυρακτωμένην κάμινον.
Οι προεστώτες των υπηρετών Σωσθένης και Βίκτωρ
 ηρνήθησαν να ρίψουν την Αγίαν εις την κάμινον, διότι
έβλεπον να ίνστανται παρά το πλευρόν της Αγίας δύο φοβεροί
 άνδρες, οι οποίοι απειλούσαν ότι  θα διασκορπίσουν το πυρ.
Ο Σωσθένης και ο Βίκτωρ ομολόγησαν τον Χριστόν και
εμαρτύρησαν.  Προσευχηθείσα  η  Αγία ερρίφθη εις την
κάμινον. Η φλόξ δεν ήγγισε την Αγίαν, αλλά διεσκορπίσθη έξω
 της καμίνου και έκαυσε πολλούς.
Ο Πρίσκος υπέβαλε την  Αγίαν εις νέον μαρτύριον. Εκτύπωv
την Μάρτυρα με οξείς λίθους και σίδηρα αιχμηρά και έτσι
κατεκόπη και κατεξεσχίσθη το σωμά της. Και πάλιv
θαυματουργικώς αποκατεστάθη υγιής. Ακολούθως ερρίφθη η
Αγία εις  μεγάλην δεξαμενήv, όπου ύπηρχον σαρκοβόρα θηρία
της θαλάσσης. Τα θηρία όχι μόνον δεv έβλαψαv την Αγίαν,
αλλά και τηv εβάσταζοv επάνω των.Έπειτα έβαλοv την
Μάρτυρα εις λάκκον με σουβλιά.Και εκείθεν εξήλθεν
αβλαβής.Επεχείρησεv ο Πρίσκος να πριονίσει και να καύσει
την Αγίαν. Οι οδόντες εστράβωσαν και το πυρ εσβέσθη και
ουδέν αύτη έπαθεν. Τέλος ερρφθη η Μάρτυς εις θηρία, τα
οποία ήλθον πλησίον της προσκυvούντα αυτήv. Επειδή η
Αγία προ του μαρτυρίου αυτού ικέτευσε τον Χριστόν vα την
 αναπαύση πλησίον Του, μία άρκτος τηv εδάγκωσε και ούτω
παρέδωκε την αγίαv της ψυχήv εις χείρας του Νυμφίου της.
Χαίροvτες οι γονείς της έθαψαv μετά πάσης τιμής το
πάνσεπτόν της λείψανον εις την Χαλκηδόνα και εδόξαζαν τοv
Κύριον, διότι ηξιώθησαν της τιμής να έχουν τηv θυγατέρα των
Μεγαλομάρτυρα της Εκκλησίας και πρέσβειράν των πλησίον
Του.
 
O Κύριος ετίμησε την καλλίνικον παρθένον  και μάρτυρα
Ευφημίαν με την δωρεάν της αφθαρσίας του πολυάθλου και
παρθενικού  της σώματος. Εις την Χαλκηδόνα συνήλθαν οι 630
θεοφόροι Πατέρες το έτος 451 συγκροτήσαντες την Αγίαν
Τετάρτην Οικουμενικήν Σύνοδον, επί των ευσεβεστάτων
Βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας. Ή Σύνοδος αυτή
κατεδίκασε τον αιρετικόν Ευτυχή, όστις εκήρυττε την πλάνην,
ότι ο Χριστός έχει μόνον μίαν φύσιν και μίαν ενέργειαν, αυτήv
της Θεότητος. Οι Άγιοι Πατέρες εδογμάτισαν την πίστιv της
 Εκκλησίας, ότι ο Χριστός έχει δύο τελείας φύσεις, θελήσεις και
 ενεργείας, την θείαν και την ανθρωπίνην, εις μίαν  Yπόστασιν. Είναι δε ηνωμέναι αι δύο φύσεις ατρέπτως, ασυγχύτως,.
 αναλλοιώτως και αδιαιρέτως. Κατά την ανωτέρω Σύνοδον
οι  Όρθόδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμον, ο  οποίος περιείχε
την πίστιν την αληθή, την οποίαν πάντοτε επίστευε και
 εκήρυττεν η Έκκλησία τσυ Χριστού.Επίσης οι
αιρετικοί  Μονοφυσίται συνέταξαν ίδιον τόμον, που  περιείχε
 τας πλάνας των. Τότε ομοφώνως ορθόδοξοι και αιρετικοί
απεφάσισαν να τεθούν και τα δύο κείμενα επί του στήθους της
Αγίας Ευφημίας και ανοίξαντες την λειψανοθήκην έπραξαν
ούτως και εσφράγισαν πάλιν ταύτην. Ότε δε ήνοιξαν την
θήκην, εύρον τον Τόμον των Ορθοδόξωv εις τας χείρας αυτής
και των αιρετικών Μονοφυσιτών το κείμενον εις τους πόδας
αυτής. Έτσι η Μεγαλομάρτυς Ευφημία με το έξαίσιον αυτό
θαύμα επεκύρωσε και υπέγραψε τον ορθόδοξον Τόμον και
 διεσάλπισε το Χριστολογικόν δόγμα περί των δύο φύσεων
του Χρστού μας εις τα πέρατα της οικουμένης και απέδειξε
την διδασκαλίαν του Ευτυχούς και των οπαδών του
Μονοφυσιτών ως σατανίκην πλάνην.
 
 
Αγία Ευφημία, που τόσα
υπέφερες για τον Θεόν,
πρέσβευε υπέρ ημών.  
 

 

  

Η Εβδομάδα που έρχεται….
 
1.
 
 
Αύριο Δευτέρα της Αγ. Σοφίας και των τέκνων
Της  θα έχουμε Θ. Λειτουργία
 
 
2. ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ
                                               7.00μ.μ.
 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
3. Την Τετάρτη προς Πέμπτη επί τη μνήμη του Αγ. Ευσταθίου
Και της Οικογενείας Αυτού  θα  έχουμε Ιερά Αγρυπνία
9.00- 1.00
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ  ΑΠΌ
ΠΡΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  5.00μ.μ.
 
 
 
 ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 2ΗΜΕΡΗ
2+3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
TIMH : 85E