ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5-6-2011

 

Ι.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www.agiamavra.gr             
5\6\2011   Tεύχος 68¨Ετος 3ο
 
Κατά τήν ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα Κυριακή ἑορτάζει ἡ
Ἐκκλησία μας τήν μνήμη τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων
Πατέρων τῆς Α’ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ
μεγάλη αὐτή Σύνοδος συνεκλήθη, ὡς γνωστόν, ἀπό τον
 πρῶτο χριστιανό αὐτοκράτορα, τόν Κωνσταντῖνο, στήν
Νίκαια τῆς Βιθυνίας τόν Μάϊο τοῦ ἔτους 325, κατεδίκασε
τήν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου καί ἀνεκήρυξε τόν Χριστό Θεό,
ὁμοούσιο πρός τόν Πατέρα. Στίς 29 Μαΐου βρίσκομε σέ
πολλά χειρόγραφα νά σημειώνεται ἡ μνήμη τῶν Πατέρων
τῆς Συνόδου αὐτῆς.Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης των κατά τήν
παροῦσα Κυριακή ὀφείλεται, ὅπως εἶναι φανερό, στό
γνωστό καί ἀπό ἄλλες  περιπτώσεις ἔθος τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας, νά μεταθέτῃ σέ Κυριακές τίς  μνῆμες  τῶν
μεγάλων ἁγίων. Ἡ ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα Κυριακή δέν
εἶχε ἰδιαίτερο ἑορτολογικό θέμα καί προτιμήθηκε ὡς ἡ
καταλληλοτέρα καί ἡ πλησιεστέρα πρός τήν μνήμη τῶν
Πατέρων γιά νά μεταφερθῇ σ᾽αὐτήν ὁ ἑορτασμός των.Τήν
 Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων θά ἀκούσωμε μαζί μέ τήν
συνήθη ἀναστάσιμο ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς νά
συμπλέκωνται τροπάρια μεθέορτα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ
Κυρίου,πού ἑωρτάσαμε, ἀλλά καί προεόρτια τῆς ἑορτῆς
πού θα πανηγυρίσωμε μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες,τῆς ἁγίας
Πεντηκοστῆς.Ἔτσι Ἀνάστασις,Ἀνάληψις, Πεντηκοστή καί
Πατέρες ἀπό κοινοῦ θά ὑμνηθοῦν αὐτήν τήν ἐνδιάμεσα
τῶν μεγάλων αὐτῶν ἑορτῶν Κυριακή.Παρ᾽ ὅλα τά ἐκ
πρώτης ὄψεως ἀσυμβίβαστα αὐτά ἑορτολογικά θέματα,
δέν λείπει ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας αὐτῆς μία
σχετική ἁρμονία, πού τήν συνθέτουν ἀκριβῶς οἱ διαφορές
 καί οἱ ἀντιθέσεις τῶν ἐπί μέρους θεμάτων. Ἄν μάλιστα τήν
τοποθετήσωμε στό ὅλο πλαίσιο τοῦ Πεντηκοσταρίου θά
διακρίνωμε μέ πόση νηφαλία κρίσι καθωρίσθη ἡ διαδοχή 
αὐτή τῶν ἑορτῶν ἀπό τούς συντάκτας τοῦ ἑορτολογίου
μας..
Χάρις,πράγματι, στά θέματα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς
ἐπιτυγχάνεται ἡ δημιουργία ἑνός μεταβατικοῦ σταθμοῦ
μεταξύ τῶν μεγάλων ἑορτῶν πού ἑωρτάσαμε καί ἐκείνης
πού ἐπίκειται. Μέ τήν μνήμη ἐξ ἄλλου τῶν Πατέρων τῆς ἐν
Νικαίᾳ Συνόδου τονίζεται ἡ πιστότης τῆς Ἐκκλησίας στην
 ἀληθινή καί ὀρθή διδασκαλία, ὅπως τήν ἄκουσε ἀπό τό
στόμα τοῦ Κυρίου καί ὅπως τήν εἶδε ἀνάγλυφη στό ὅλο
 σωτηριῶδες ἔργο τοῦ χριστοῦ.
Ἀπό τό ὅλο λειτουργικό περιεχόμενο τῆς ἡμέρας θά
σταθοῦμε στά δύο ἀναγνώσματα τοῦ ἑσπερινοῦ καί στά
δύο τῆς θείας λειτουργίας. Τά δύο πρῶτα εἶναι παρμένα
 ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἔχουν δέ σημασία, γιατί στά
ἐπεισόδια στά ὁποῖα ἀναφέρονται ἐκεῖ διεῖδε ἡ Ἐκκλησία
τόν τύπο τῶν Πατέρων καί τόν ρόλο των στήν ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. Στό πρῶτο, ἀπό τήν Γένεσι, κεφάλαιο14,14-20,
περιγράφεται ἡ θαυμαστή νίκη τοῦ Ἀβραάμ, πού ἐπί
κεφαλῆς τῶν 318 «οἰκογενῶν» του κατετρώπωσε τούς
ἑπτά περιοίκους βασιλεῖς, ἀπηλευθέρωσε τούς
αἰχμαλώτους καί ἐδέχθη γιά τήν νίκη του τήν εὐλογία τοῦ
βασιλέως τῆς Σαλήμ, τοῦ Μελχισεδέκ. Καί οἱ Πατέρες τῆς
Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 318 καί ἐκεῖνοι ὅπως οἱ δοῦλοι
τοῦ Ἀβραάμ, θεῖο στρατόπεδο – θεία παρεμβολή καί αὐτοί,
κατατροπώνουν μέ τήν ἀδάμαστο μαχητικότητά τους τους
 ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ. Συντρίβουν τήν αἵρεσι καί
ἀπελευθερώνουν τούς ἁρπαγέντας ἀπό αὐτήν πιστούς.Στό
 δεύτερο ἀνάγνωσμα, Δευτερονομίου 1,8-17,ὁ Μωυσῆς
ἀφηγεῖται πῶς ἐξέλεξε ἀπό το λαό  «ἄνδρας σοφούς καί
ἐπιστήμονας καί συνετούς» καί ἀνέθεσε σ᾽αὐτούς τήν
καθοδήγησι, τήν διακυβέρνησι τοῦ λαοῦ. Καί αὐτοί εἶναι τύπος τῶν Πατέρων,στούς ὁποίους ὁ Κύριος ἐνεπιστεύθη τήν διαποίμανσι τῆς Ἐκκλησίας.Ἐπάνω  σ᾽ ἐκείνους ἐμερίσθη τό πνεῦμα τοῦ Μωυσέως.Σ᾽αὐτούς μερίζει τό Πνεῦμα τό ἅγιον τά χαρίσματα τῆς σοφίας καί τῆς ὀρθῆς κρίσεως στά ἑκάστοτε ἀναφυόμενα στήν
Ἐκκλησία διαφιλονικούμενα θέματα. Καί ἐδῶ ἡ κρίσις εἶναι
τοῦ Θεοῦ.Τά δύο πάλι ἀναγνώσματα τῆς θείας λειτουργίας
μᾶς μεταφέρουν ἀπό τήν σκιά καί τήν εἰκόνα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης στήν ἀλήθεια τῆς Καινῆς.Τό πρῶτο εἶναι ἀπό τίς
Πράξεις καί τό δεύτερο ἀπό τό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο,
κατά τό σύστημα τῆς ἀναγνώσεως τῶν βιβλίων αὐτῶν κατά
τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ὁ Παῦλος καλεῖ τούς
πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου στήν Μίλητο,
 ἀπό ὅπου περνοῦσε ἐπιστρέφοντας στά Ἱεροσόλυμα.Οἱ
λόγοι του ἦσαν προφητικοί καί ἀνεφέροντο στό μέλλον τῆς
Ἐκκλησίας καί στήν εὐθύνη τῶν ποιμένων γιά τήν
περιφρούρησι τοῦ ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί οἱ λόγοι
ἀπετέλεσαν καί τό ἔμβλημα τῶν Πατέρων και  ὑπέκαυσαν
τήν ἀνύστακτο φροντίδα των γιά τήν ὀρθή πίστι καί τήν
ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί τέλος ἡ
περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου, Ἰωάννου 17,1-13, ἀπόσπασμα
ἀπό τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Χριστοῦ, παρουσιάζει
τόν Κύριο δεόμενο γιά τους μαθητάς, γιά τήν Ἐκκλησία
του.Εἶναι ἐκεῖνοι πού Τοῦ ἐδόθησαν ἀπό τόν Πατέρα, πού
 ἐνῷ ἐκεῖνος θά φύγῃ ἐκεῖνοι θά μείνουν στόν κόσμο. Πού
ἔχουν ἀνάγκη τῆς προστασίας τοῦ Πατρός γιά νά
διατηρηθοῦν πιστοί στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.Πού πρέπει νά
Εἶναι «ἕν» ὅπως εἶναι ὁ Υἱός μέ τόν Πατέρα, γιά νά εἶναι ἡ
Μαρτυρία των ἀληθινή μέσα στόν κόσμο.Ὁ Χριστός
τούς φύλαξε ἕνας μόνο χάθηκε,ὁ υἱός τῆςἀπωλείας.Καί
στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας βρέθηκαν υἱοί ἀπωλείας.Ἀλλά οἱ
Πατέρες τήρησαν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί κράτησαν την  
ἑνότητα τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας Αὐτόν λοιπόν τόν
θεοτίμητο χορό τῶν ἁγίων Πατέρων πού μαζεύτηκε ἀπό
τά  πέρατα τῆς Οἰκουμένης καί ἐδογμάτισε τήν ὀρθή σχέσι
τοῦ Χριστοῦ πρός τόν Πατέρα,τό «ὁμοούσιον»,και 
διετύπωσε καί παρέδωκε τήν ὀρθή πίστι στήν Ἐκκλησία,
μακαρίζομε.
(Το κείμενο ειναι από την ιστοσελιδα της Ι.Μ.Καισαριανής)
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ….
  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:00Μ.Μ.---- ΟΡΘΡΟΣ 7:00 M.M.
 
THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΩΝ 7:00Μ.Μ. 
ΤΟ ΠΡΩΙ Η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Η Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ  6:30 ΤΟ ΠΡΩΙ
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ  ΣΤΟ ΙΣΟ-
ΓΕΙΟ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ
ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.  ΒΕΒΑΙΩΣ
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΌΤΙ ΔΙΝΟΥΜΕ
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ  ΑΠΌ
ΆΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 
                                 ευχαριστίες
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ το ψαράδικο ΄΄ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ΄΄ που βρί-
σκεται στο νησάκι  Ηλιουπόλεως για την προσφορά
σε ψάρια  για την κουζίνα 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  τους  φούρνους ΄΄ΤΣΑΚΑΜΕΝΟΥ΄΄
Και ΄΄ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ΄΄ για την καθημερινή τροφο-
δοσια  της κουζίνας  σε ψωμί
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ και όλους όσους προσφέρεται στην
κουζίνα