ενοριακό φυλλάδιο 10-6-2012

 

I.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www . agiamavra . gr             
10\6\2012   Tεύχος 100 ¨Ετος 4ο
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
 
«Μνήμη δικαίων μετ᾿ ἐγκωμίων» καὶ ἔτσι μνήμη καὶ τιμὴ
ἁγίων γίνεται μίμηση ἁγίων. Μὲ πολὺ δισταγμό, ἀδελφοί μου,
 ἀποφασίζει κανεὶς νὰ μιλήσει στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς
μας γιὰ τὴν ἁγιότητα. Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι σήμερα μποροῦν ν’
ἀκοῦν γιὰ τὸ Θεό, γιὰ τὴν ἀγάπη, γιὰ τὴν χριστιανικὴ χαρά, για
τὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας.
 
Ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας γιὰ πολλοὺς ὁ χριστιανισμὸς ἔγινε
μόνο μιὰ κοινωνικὴ δύναμη ἐγκόσμια καὶ τίποτα περισσότερο,
ἀλλὰ νὰ ἀκούσουν γιὰ τὴν ἁγιότητα, γιὰ τὸ καθῆκον τῆς
 ἁγιότητος, γιὰ τὴν ἀνάγκη ποὺ ἔχουν οἱ καιροί μας νὰ
ἀποκτήσουν ἁγίους, δὲν τὸ ἀντέχουν. Θὰ τὸ τολμήσουμε ὅμως
σήμερα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς «πάντων τῶν Ἁγίων» οἱ
ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν «κανόνας πίστεως» καί, ἀφοῦ ἔζησαν
εὐαγγελικῶς στὸν κόσμο, πέτυχαν τὴν θέωση καὶ
μακαριότητα.
 
Ἀδελφοί μου, καὶ μέσα ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν γιορτὴ ἡ Ἐκκλησία «τιμᾷ
 τοὺς προλαβόντας καὶ προτρέπει τοὺς παρόντας» γιὰ μίμηση
τῶν ἁγίων, γιατὶ οἱ ἅγιοι παρουσιάζονται ὡς ἐνδιάμεσοι τύποι
για τὴν μίμηση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἅγιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ
διατηροῦν σὲ ἐνέργεια, ἀνοιχτό, τὸν δρόμο τῆς θεώσεως καὶ
μαρτυροῦν γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο.
 
Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχουν
ὡς πρότυπα καὶ δεῖκτες ποὺ δὲν προβάλλουν τὸ δικό τους
ἐγώ, ἀλλὰ τὸ ἀφανίζουν, γιὰ νὰ φανερωθεί μέσα τους ὁ
Χριστός. Οἱ ἅγιοι ζοῦν στὸν κόσμο γιὰ τὸν Θεὸ καὶ
διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητα τους σύμφωνα μὲ τὸ
θέλημά Του· «ἅγιοι, γίνεσθε ὅτι Ἐγὼ ἅγιός εἰμι».
 
Ἀδελφοί, ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Χριστιανοῦ,
δεν εἶναι στατικὴ ἀλλὰ δυναμική. Δὲν εἶναι δουλικὴ ἀντιγραφὴ
ἀλλὰ προσωπικὴ δημιουργία. Κάθε προσωπική, θετικὴ
δημιουργία ὅμως προϋποθέτει τὴν ἀντιγραφή. Ἀντιγράφοντας
 λοιπὸν τοὺς ἁγίους μας βρίσκουμε «τὸ ἴδιον μέγεθος»,
ἐπανερχόμαστε στὴν κατὰ φύση ζωὴ καὶ μὲ τὴν θρησκευτικὴ
γιορτή, ποὺ ἀποτελεῖ σπουδαία πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ
 δύναμη, διασώζουμε τὴν ἰδιαίτερη φυσιογνωμία καὶ
ταυτότητά μας, στοιχεῖα ποὺ μᾶς διαφοροποιοῦν πνευματικὰ
καὶ πολιτιστικὰ μέσα στὴν οἰκογένεια τῶν ἐθνῶν.
 
Κάθε γιορτὴ ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας ἐκπέμπει ἕνα μήνυμα ποὺ
εἶναι πάντα ἐπίκαιρο, γιατὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ τοῦ
«χθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τοῦ Αὐτοῦ». Γι᾿ αὐτὸ
καὶ μὲ τὴν «πάλιν καὶ πολλάκις» τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, τῆς κατ᾿ ἐξοχὴν μεγάλης γιορτῆς,
μυσταγωγεῖται ἡ συντήρηση, ἡ πνευματικὴ προκοπὴ τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τῶν ἁγίων
 της. Μέσα ἀπὸ τὴν γιορτὴ τοῦ κάθε ἁγίου ἀποδεικνύεται
πόσο θαυμαστὸς εἶναι ὁ Θεός, ὅταν «ἐγείρῃ ἀπὸ γῆς πτωχὸν
 καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψοῖ πένητα» καὶ ὅτι «οὔκ ἐστιν ἐν ἄλλῳ
 οὐδενὶ ἡ σωτηρία».
 
Κέντρο λοιπὸν τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων καὶ τῆς κάθε γιορτῆς τους
 εἶναι ὁ «φανερωθεὶς ἐν σαρκὶ Θεὸς» καὶ αὐτοὶ μαρτυροῦν ὅτι
ὁ Χριστὸς δὲν  εἶναι κάποια νεκρὴ φυσιογνωμία τοῦ
παρελθόντος ἀλλὰ «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ
παντοκράτωρ».
 
Οἱ ἅγιοι ξεπηδοῦν σὰν «τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα»
διασχίζουν τοὺς  αἰῶνες, δροσίζουν, ποτίζουν καὶ ξεδιψοῦν
τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφραίνουν γῆ καὶ οὐρανό.
 
 
Γιορτὴ ἁγίων καὶ μίμηση ἁγίων σημαίνει τιμὴ ἁγίων καὶ ἀκόμα
ὅτι ἡ πνευματικὴ προκοπή μας ὡς μελῶν τῆς Ἐκκλησίας
 πραγματοποιεῖται στὸ μέτρο ποὺ ἐνεργοποιοῦμε τὴν ἔνταξή
 μας σ᾿ Αὐτόν.  
Μίμηση τῶν ἁγίων μας δὲν σημαίνει ἁπλᾶ ἐπιστροφὴ στὸ
ἱστορικὸ παρελθὸν τῆς παρουσίας ἐκείνων οὔτε μεταφορά
τους ὡς ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν στὸ παρὸν καὶ στὸ μέλλον
 ἀλλὰ ἀποδοχὴ τῆς παρουσίας τους ὡς μελῶν τοῦ Ἑνιαίου
Σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποποίηση, ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν
πολύχρωμη καὶ πολύνυχη καὶ πολύμορφη καὶ πολύτροπη
ἁμαρτία.
Οἱ χριστιανικὲς γιορτὲς καὶ «οἱ Ἅγιοι Πάντες» εἲναι τὰ γεφύρια
 ποὺ μᾶς συνδέουν μὲ τὸ χθὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ ὅσοι
 ἀπὸ μᾶς λησμονοῦμε καὶ δεν τὸ ἀξιοποιοῦμε δὲν εἶναι
 δυνατὸν νὰ στεριώσουμε τὰ γεφύρια ποὺ θὰ μᾶς
ὁδοιπορήσουν στὸ μακάριο αὔριο.
Ευσεβείς μου χριστιανοί, η σημερινὴ γιορτή, γιορτὴ «πάντων
 τῶν Ἁγίων» ἂς γίνει ἀφετηρία πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ,
πράξεως γιὰ ἡρωϊκὲς ἅγιες ἀποφάσεις. Ἂς προσευχηθοῦμε
θερμὰ ὅπως μὲ τὶς ἱκεσίες τους ἀναδειχθοῦμε καὶ ἐμεῖς
μιμητές τους «κατὰ τὸν καλέσαντα ἡμᾶς ἅγιον» καὶ «τέλειοι
ὥσπερ ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», γιατὶ τότε μόνο
δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους
καὶ ἀποκαλύπτονται οἱ γιορτές τους φάροι ποὺ φωτίζουν,
 δρόμοι θεώσεως, ὁδοὶ σωτηρίας, λεωφόροι δόξας καὶ
ὁδόσημα ποὺ δείχνουν τὸν Θεό.
 
 
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ  ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ 100, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΓΝΩΜΗ
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΆΝ
ΩΦΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΟΙΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΑΚΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΛΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ  ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΠΌ ΤΙΣ 9.30 ΕΩς ΤΗ 1.00 ΤΟ ΠΡΩΙ Της ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
 
 
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ,  ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΔΏ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ  ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ  ΜΑΣ, ΌΜΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ 
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΌΠΩΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΤΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΤΗΝ ΘΕΣΗ  ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κ.Α.
 
 Αγία Ταμάρα η βασίλισσα
Βιογραφία
Η Αγία Ταμάρα η Μεγάλη, βασίλισσα της Γεωργίας, γεννήθηκε περί
το 1165 μ.Χ. και καταγόταν από την αρχαία γεωργιανή δυναστεία
των Μπαγκραντίντ. Το 1178  μ.Χ. συνεβασίλευσε με τον πατέρα της
Γεώργιο τον Γ'. Η βασιλεία της Ταμάρας έμεινε γνωστή στη
Γεωργιανή Ιστορία ως Χρυσή Εποχή. Η Αγία διακρινόταν για την
μεγάλη ευλάβειά της και το ιεραποστολικό της έργο. Συνεχίζοντας το
έργο του παππού της, Αγίου Δαβίδ  (τιμάται 26 Ιανουαρίου), διέδωσε
 τον Χριστιανισμό σε όλη την Γεωργία και ανήγειρε ναούς και μονές.
 Το 1204 μ.Χ., ο κυβερνήτης του σουλτανάτου Ρούμα, ο Ρουκν-εν-
Ντιν, έστειλε μία διαταγή στη βασίλισσα Ταμάρα, σύμφωνα με
 την οποία η Γεωργία έπρεπε να αρνηθεί την πίστη στον  Χριστό και
να ασπασθεί τον Μουσουλμανισμό.
Η Αγία Ταμάρα αρνήθηκε και σε μία ιστορική μάχη, κοντά στη
Βασιανή, ο γεωργιανός στρατός νίκησε τους Μουσουλμάνους.
Η σοφή και δίκαιη βασιλεία της Αγίας Ταμάρας της χάρισε την
 αγάπη του λαού της. Η Αγία διήλθε τα τελευταία χρόνια του βίου της
στο μοναστήρι των Σπηλαίων της Μπάρζια. Το κελί της συνδεόταν
με την εκκλησία με ένα παράθυρο, διά μέσου του οποίου μπορούσε
να προσεύχεται στον Θεό κατά την διάρκεια των ιερών Ακολουθιών.
Κοιμήθηκε με ειρήνη το 1213 μ.Χ. και συγκαταριθμήθηκε στη χορεία
των Αγίων. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΤΗΝ 1 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
 
 
ΝΑ ΤΙ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ, ΙΣΩΣ  ΜΑΛΛΟΝ  ΑΥΤΟΥΣ  ΠΟΥ
ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ, Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ