ενοριακό φυλλάδιο 27-5-2012

 

I.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Η ‘’ΜΑΡΤΥΡΙΑ’’ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΛ.210-9928744, 9965063     www . agiamavra . gr             
27\5\2012   Tεύχος 98 ¨Ετος 4ο
 
 
Στα επόμενα φυλλάδια, πρώτα  ο Θεός, θα κάνουμε λόγο για
μερικά θέματα Ορθοδόξου Δογματικής, ίσως άγνωστα σε πολ-
λους, αλλά πολύ χρήσιμα  διότι αν δεν γνωρίζουμε,πώς θα πι-
στεύουμε σωστά;
 
 
 
 
 
Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;
Εἶναι τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.
Πλάστηκε μετά τή δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, τόν ὁποῖο ὁ
Θεός ἔφερε στό εἶναι διαδοχικά σέ μακρά χρονικά διαστήματα,
ἀκολουθώντας ἐξελικτική πορεία ἀπό τά ἁπλούστερα καί
ἀτελέστερα στά συνθετότερα καί τελειότερα, κατά τήν
παντοδυναμία του.
῾Ο ἄνθρωπος εἶναι σύνθετο ὄν. Στήν ὑπόστασή του μετέχει
τῶν δύο κόσμων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχαν πρό τῆς δημιουργίας του
· τοῦ πνευματικοῦ, μέ τήν ἄυλη, λογική καί νοερά του ψυχή
πούἔπλασε ὁ Θεός ἀπό τό μηδέν· καί τοῦ ὑλικοῦ καί
αἰσθητοῦ στόν ὁποῖο μετέχει μέ τόὑλικό σῶμα του, τόὁποῖο
πλάστηκε ἀπό τό χῶμα τῆς γῆς. ῎Ετσι ὁἄνθρωπος βρίσκεται
στό μεταίχμιο τῶν δύο κόσμων, εἶναι μία ἐπιτομή καί σύνοψη
τῶν ὑπαρκτῶν δημιουργημάτων. Αὐτό τοῦ χαρίζει μιά ἔξοχη
θέση στήν πλάση καί μαζί μέ τά ἄλλα πλεονεκτήματα πού τοῦ
χάρισε ὁ Θεός τόν κάνει τό ὀμορφότερο δημιούργημα, τή
λαμπρή κατακλείδα καί τό στεφάνι τῆς δημιουργίας
 
᾿Από ποῦ προῆλθε ὁ ἄνθρωπος;
Φυσικά ἀπό τό Θεό. Εἶναι δημιούργημα τῆς ἐλεύθερης βουλῆς
τοῦ Θεοῦ, τῆς θείας ἐνέργειας. Καμιά ἀνάγκη ἐσωτερική ἤ
ἐξωτερική δέν πίεζε τό Θεό νά τόν δημιουργήσει. Μόνο ἀπό
ἀγαθότητα καί ἀγάπη τόν ἔφερε στό εἶναι ὁπλαστουργός μέ τή
δημιουργική του ἐνέργεια, ἡ ὁποία εἶναι κοινωνητή καί  
μεταδοτή στήν ἀπρόσιτη φύση τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ· ἔτσι, πού
νά ὑπάρχουν καί ἄλλα ὄντα ἔξω ἀπό αὐτόν, τά ὁποῖα νά
μετέχουν κάθε ἕνα μέ τή φυσική τάξη του στή μακαριότητα τοῦ
πλάστη τους.
῎Ετσι, σχετικά μέ τήν πλάση τοῦ κόσμου γενικά, εἶναι
ἐσφαλμένες οἱ θεωρίες πού ἐκλαμβάνουν τόν κόσμο σύγχρονο
 μέ τό Θεό, αὐθύπαρκτο καί ἀναίτιο ἤ τόν ταυτίζουν μέ τό Θεό
(ὑλισμός, πανθεϊσμός)· σχετικά δέ μέ τήν πλάση καί τή
σύνθεση τοῦ ἀνθρώπου, ἐσφαλμένα διδάσκουν τόσο ὁ
Πνευματισμός, πού ἀρνεῖται τή σωματική ἀρχή τοῦἀνθρώπου,
θεωρώντας τό σῶμα του ὡς ἀπείκασμα ἤ δεσμωτήριο τῆς
ψυχῆς, ὅσο καί ὁ ὑλισμός πού ἀρνεῖται τό πνεῦμα (τήν ψυχή)
μέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις του τίς ὁποῖες θεωρεῖ ὡς ἐκφάνσεις καί
προϊόντα τῆς ὕλης· καί τέλος ὁ Δαρβινισμός κατά τόν ὁποῖο ὁ
ἄνθρωπος δέν προῆλθε ἄμεσα ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
προέρχεται διά τῆς ἐξελίξεως ἀπό τόν κατώτερο ζωϊκό κόσμο.
 
῾Η γυναίκα βρίσκεται στό αὐτό δημιουργικό ὕψος μέ τόν
 ἄντρα;
᾿Απόλυτα ναί. ᾿Από τήν πλάση της ἡ γυναίκα δέν εἶναι
κατώτερη ἀπό τόν ἄντρα. Δέν ὑπάρχει κάτι οὐσιῶδες ἀπό τή
φυσική ἀνθρώπινη ἰδιοσυστασία πού νά μήν τό ἔχει καί αὐτή.
Εἶναι ἄρτιος καί ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος στό αὐτό μέτρο
πού εἶναι καί ὁ ἄντρας. ῎Εχει πλήρη ὅλα τά συστατικά τῆς
φύσεως μέρη,σῶμα καί ψυχή. ῾Ο Θεός ὅταν θέλησε νά πλάσει
 τόν ἄνθρωπο, δέν τόν ἔπλασε μόνο ἄντρα, ἀλλά καί γυναίκα.
 ῾Η πραγματική ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου, θεωρεῖται
ἰσότιμα καί στά δύο φύλα, μᾶλλον στήν ἕνωση τῶν δύο. Χωρίς
 τό ἕνα ἀπ’ αὐτά ἡ ἀνθρώπινη ἰδέα εἶναι ἐλλιπής.
῎Αν ἡ Γραφή λέει, ὅτι ἡ γυναίκα πλάστηκε ἀπό τό Θεό μετά τήν
 πλάση τοῦ ἄντρα καί ἀπό τήν πλευρά του, αὐτό δέν σημαίνει
ὁποιαδήποτε ὑποτίμηση τῆς γυναίκας, ἀλλά τό στενό
σύνδεσμο καί τήν ἀλληλεξάρτηση τῶν δύο φύλων, ἄσχετα ἄν
στήν ἱεράρχηση τῆς ζωῆς ὁ ἄντρας φέρεται –ὄχι πάντοτε
βέβαια– νά προέχει τῆς γυναίκας.Αὐτό εἶναι ἄλλο ζήτημα,
 
ὀφειλόμενο σέ πολλούς λόγους ὄχι πάντοτε ἀδιάβλητους. Στίς
καταχρήσεις στόν τομέα αὐτό ὀφείλουν τή γένεσή τους καί τά
Διάφορα φεμινιστικά κινήματα, τά ὁποῖα ὅμως δέν εἶναι κι αὐτά
πάντα ἀδιάβλητα.
῾Η γυναίκα εἶναι ἴση μέ τόν ἄντρα τόσο στή φυσική τάξη τῆς
δημιουργίας, ὅσο καί στό πεδίο τῆς χάριτος καί τῆς βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. ῞Οσοι κακολογοῦν καί ὑποβαθμίζουν τή γυναίκα –
στό μεσαίωνα ἔφθασαν σέ σημεῖο νά διερωτῶνται ἄν ἡ
γυναίκα ἔχει ψυχή!– εἶναι ἀνόητοι. ῎Αλλωστε ἀπό γυναίκα δέ
γεννήθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἀνέδειξε <<τιμιωτέραν
τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ;>>
 
   Πῶς ζοῦσε στόν παράδεισο ὁ πρωτόπλαστος;
 
Η ζωή τοῦ πρωτόπλαστου στόν Παράδεισο ἦταν εἰρηνική καί
εὐτυχής.Στόν παράδεισο δέν ὑπῆρχε τό κακό, πού προκαλεῖ
ἀναστατώσεις στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. ῾Ο ᾿Αδάμ εἰρήνευε μέ
τόν ἑαυτό του. Δέν ὑπῆρχε στή φύση του ὁ πόλεμος τῆς
κατώτερης σφαίρας πρός τήν ἀνώτερη, ἡ διαπάλη σάρκας καί
πνεύματος, ἡ ὁποία καθιστᾶ δύσκολη τήν ἀνθρώπινη ζωή.
᾿Επίσης εἰρήνευε μέ τό φυσικό περιβάλλον του. ῾Η γῆ τόν
ὑπηρετοῦσε στίς ἀνάγκες του.Τά ζῶα ὑποτάσσονταν πειθήνια
στήν κυριαρχία του. ῾Η γῆ δέν εἶχε ταραχθεῖ ἀκόμα ἀπό
τήν ἁμαρτία. ῞Ολα ἦταν ἤρεμα στή ζωή τοῦ πρώτου
ἀνθρώπου. ῾Ο παράδεισος ἦταν τόπος γαλήνης, χαρᾶς καί
εὐτυχίας. Τέλος ὁ ἄνθρωπος εἰρήνευε μέ τό Θεό,μέ τόν ὁποῖο
εἶχε ἐλεύθερη ἐπικοινωνία, σάν παιδί πρός τόν πατέρα του,
καίἐντρυφοῦσε στίς θεῖες δωρεές του. ῾Ο πρωτόπλαστος
ζοῦσε στόν παράδεισο τῆς τρυφῆς ἀμέριμνος καί ἄλυπος,
χωρίς τό μόχθο καί τόἄγχος τῆς μεταπτωτικῆς
καθημερινότητας, χωρίς τή σωματική κάκωση καί τίς
ἀσθένειες, πού κατέκλυσαν τό βίο τοῦ ἀνθρώπου εὐθύς μετά
τήν πτώση του.
 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΖΩΗ
Η εβδομάδα που έφυγε….
Την Τετάρτη έγινε και η τελευταία Θ. Λειτουργία για το Ι. Σαρα-
νταλείτουργο, πολλοί ήταν εκείνοι πού παρόλο, που οι  ημέρες
ήταν εργάσιμες,εν τούτοις  μετείχαν της Θ.Λειτουργίας  σχεδόν
καθημερινώς.
 
ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ
7.00μ.μ.
 
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΩΝ 7:00μ.μ.
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ Η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00-9.00π.μ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΜΑΣ.ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ  ΑΣ
ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ. ΑΓΙΟΙ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑ-ΑΓΙΟ-
ΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ.